Referat af bestyrelsesmøde den 4. februar 2014

 

Tilstede: Lone (formand, Krogårdens Vuggestue), Marie (Toftegården), Saliha (Nova), Christina (personale Kernehuset), Mette (personale Nova), Sanne (personale Solsikken), Riva (personale Lunas Ark) og Lone (distriktsleder)

Afbud/fraværende: Niels (Kernehuset), Louise (Solsikken), Søren (Lunas Ark), Heidi (Lunas Ark), Jannie (Solsikken), Charlotte (Krogårdens Vuggestue), Rikke (personale Toftegården) og Nina (personale Krogårdens Vuggestue).

 

1. Valg af referent:

Saliha.

Niels skulle have taget referat, men pga. afbud tog Saliha detJ

 

2. Godkendelse af dagsorden:

Godkendt. Pga. de mange afbud besluttes det, at hvis det skønnes nødvendigt undervejs, så kan punkter tages op igen på næste møde, hvor alle igen forhåbentlig er friske.

 

3. Orientering:

Formanden: Ønsker at høre hvordan det går med børneintra i de enkelte institutioner. Der er Børnerådsmøde den 26. marts.

Lone, distriktsleder:  På 0-6 års området er der kommet  ny fagchef. Vibeke Lindahl er gået på efterløn. Ulla Schmidt Nielsen har afløst hende. Ulla kommer fra en tilsvarende stilling i Albertslund Kommune.

I 2012 blev det besluttet i BUU at der i perioden 2013-15 skulle lukkes 4 institutioner. Lukningerne skyldes det faldende børnetal. I 2013 lukkede Blåbærhaven og Lundegården. Det er planen at der skal lukke en institution i 2014 og BUU har peget på Blågårdsvej.

Det faldende børnetal har desværre betydet at det har været nødvendigt at reducere antallet af personaletimer i Krogårdens Vuggestue. Der er reduceret med 34 medhjælper timer og timerne i køkkenet er nedskrevet fra 30 timer til 22,5 timer. Det er aldrig behageligt at reducere i personalet og samlet set gør Distrikt Nord hvad det er muligt, for at sikre de berørte medarbejdere kan fortsætte i en anden institution. For medhjælperen betyder det at hun i 4 måneder har fået et vikariat. Hvad fremtiden bringer er svært at sige, men der arbejdes på sagen.

Det er spændende hvordan det nye BUU vil se på 0-6 års området. Hvilken retning de ønsker institutioner skal have. Tror der vil blive lagt en del energi på skoleområdet. De mærker jo også det faldende børnetal.

Der er afholdt nogle repetitionskurser i Distrikt Nord i førstehjælp. Der arrangeres jævnligt kurser, så alle kan være opdaterede. Et nyt initiativ i alle institutioner, undtagen Nova, er indkøbet af hjertestartere. De vil blive ophængt i alle institutionerne midt i februar samtidig vil personalet få en introduktion til starteren. Hjertestarterne i institutionerne vil blive registreret så alle i lokalområdet kan se, at vi har dem.; forhåbentligt bliver der aldrig brug for dem. Når Nova ikke har fået en, skyldes det, at der er en i Genoptræningsenheden, der ligger lige ved siden af.

Husk der er forældrebestyrelseskursus den 24. februar i Kompetencecentret, Hundige Allé 11 Kurset er for både personale repræsentanter og forældre repræsentanter. Opfordrer alle, der ikke tidligere har deltaget til at tilmelde sig. Giv Lone (DL) besked. Der er foreløbig 5 tilmeldinger.

Institutionerne:

Lunas Ark: har haft opfølgning på førstehjælp. Har fortsat udfordringer med børneintra.

Nova: har afholdt julefest i Hundige hallen, hvilket var en stor succes. Har netop afsluttet temauge om fri for mobberi. Der er flere temauger på vej, bl.a. dialogisk oplæsning. Arbejder på at få børneintra op og køre.

Kernehuset: har fået nye rutsjebaner i de to vuggestuegrupper. Børnene nyder det. Har haft førstehjælps uge for de største børnehavebørn. Der er sundheds uge i næste uge.

Toftegården: har fået nyt køkken, det gamle var 16 år og godt brugt. Har afholdt sundheds uge.

Krogårdens Vuggestue: der er nogle børn, der er fyldt 3 år dom venter på plads i Solsikken. Forventer at få plads når de kommende skolebørn starter i SFO den 1. april. Der har været et godt forældremøde med Vibeke Winther om sundhed og motorik. Der er startet et musikforløb op, hvilket børnene har meget glæde af.

Solsikken; har fået nye legeredskaber på legepladsen. Det hedder en Tarzanbane og er forskellige kravlestativer, som udfordrer børnene og de er meget glade for det.                                                                              Der er lavet en flytning af en stue for at få mere ro og bedre udnyttelse af kvadratmeterne i børnehaven. Vi er lige startet og det bliver spændende, at opleve hvordan det virker.

 

4. Etik og moralsk kodeks i forhold til bestyrelsesarbejdet:

Det er vigtigt at vi taler om, hvad den enkelte kan tillade sig i forhold til bestyrelsesarbejdet og dermed undgå at der opstår konflikter. Vi skal ikke tale parti-politik, men som hidtil fokusere på børnenes tarv. Vi er en brugerbestyrelse, som har til formål at skabe de bedste rammer for børnene. Marie laver et udkast til fælles retningslinjer til næste møde. Punktet tages op igen.

 

 

5. Budget 2013:

Taget til efterretning.

 

6. Budget 2014:

Orientering om det kommende års budget ramme.

 

7. Budgetudvikling 2007-14:

Taget til efterretning.

 

8. Pædagogiske principper for Distrikt Nord 2014:

Principper for 2014 er; nærvær, bevægelse og sprogligudvikling. Det er ønsket at der ses på samværsformer mellem børn og børn samt børn og voksne, specielt hvordan afspejles eller understøttes fokusområderne i brugen af digitale medier (iPads). Udforskning af de nye mediers muligheder og mangfoldighed vil være til gavn for alle.

 

9. Budget principper for Distrikt Nord 2014:

Der skal være sammenhæng mellem de pædagogiske principper og budgettet. Der må bruges midler i det omfang det er nødvendigt.

 

10. Emner til næste møde:

Etik og moral i bestyrelsesarbejdet.

Kost. Lone (DL) arbejder på at afholde et temabestyrelsesmøde i maj/juni, hvor kost er eneste punkt på dagsordnen. Der arbejdes på at få en repræsentant fra Fødevarestyrelsens Rejsehold til at komme med oplæg. Udover bestyrelsen vil alle de pædagogiske ledere og de køkkenansvarlige blive inviteret.

 

11. Næste møde:

Tirsdag den 8. april 2014 kl. 17.30-20.00 i Solsikken.

12. Evt.:

Intet.